Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Liselore.online: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wandelboslaan 29, 5042PA te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17226762.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Liselore.online een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Liselore.online en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan Liselore.online zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten: alle dienstverlening en werkzaamheden waartoe Liselore.online zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn:
  1. Het schrijven en leveren van Teksten in verband met zoekmachine-optimalisatie (SEO);
  2. Het geven van SEO-advies;
  3. Het geven van SEO-trainingen.
 7. Tekst: iedere in het kader van de Overeenkomst door Liselore.online geschreven of te schrijven tekst, bestemd voor plaatsing op één webpagina van de Opdrachtgever.
 8. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Liselore.online en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Liselore.online is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Liselore.online kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Liselore.online dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Liselore.online dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Liselore.online op de eventueel daartoe door Liselore.online aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Liselore.online, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Liselore.online anders aangeeft.
 4. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een training, behoudt Liselore.online zich het recht voor de datum en/of tijd van de training te wijzigen indien minder dan zes deelnemers aan de geplande training zullen deelnemen. De Opdrachtgever is niet verplicht een dergelijke wijziging te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, geldt de Overeenkomst als geannuleerd en maakt de Opdrachtgever aanspraak op kwijtschelding dan wel restitutie van de overeengekomen betaling, zonder dat de Opdrachtgever vergoeding van eventuele verdere schade toekomt.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie waarnaar Liselore.online vraagt en welke voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Liselore.online voorgeschreven wijze, aan Liselore.online te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Liselore.online verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Liselore.online voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Liselore.online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Liselore.online verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Liselore.online kan er niet voor instaan dat voor de Opdrachtgever de resultaten worden behaald die hij met het aangaan van de Overeenkomst beoogde. In het bijzonder geldt dat Liselore.online er niet voor kan instaan dat geschreven Teksten leiden tot een specifieke ranking in zoekmachines omdat dit mede afhankelijk is van externe invloeden, zoals de mate van concurrentie op de betreffende zoekwoorden; Liselore.online verbindt zich er slechts toe zich in te spannen om, binnen het kader van de Overeenkomst, de best mogelijke ranking te realiseren. Voor het niet behalen van de door de Opdrachtgever beoogde resultaten, aanvaardt Liselore.online geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Liselore.online zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Liselore.online mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Liselore.online toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11, worden de verplichtingen van Liselore.online opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Liselore.online toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Liselore.online niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Liselore.online Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Liselore.online na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Liselore.online voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Liselore.online gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Liselore.online als gevolg van een aan Liselore.online toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST & MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de Opdrachtgever verschuldigde totaalprijs tevens wijzigen. Liselore.online zal daarvan vooraf zoveel mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever doen.
 2. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Liselore.online zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Liselore.online gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Liselore.online een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Liselore.online gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Liselore.online tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Vorenstaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 8. | TEKSTEN: UITVOERING, LEVERING EN KLACHTEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, worden Teksten door Liselore.online naar eigen technisch en creatief inzicht geschreven.
 2. Een Tekst wordt ten eerste als concept aan de Opdrachtgever geleverd. De goedkeuring door de Opdrachtgever van het concept van de Tekst, leidt tot de definitieve Tekst. Een Tekst geldt ook als definitief na aanpassing van de Tekst overeenkomstig de opmerkingen en instructies van de Opdrachtgever met betrekking tot de concepttekst.
 3. Concept- en definitieve teksten worden, voorzien van instructies voor plaatsing daarvan op de website van de Opdrachtgever, per e-mail in Word-bestand aan de Opdrachtgever geleverd, met dien verstande dat definitieve Teksten door Liselore.online op de website van de Opdrachtgever worden geplaatst indien zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever dient na het leveren aan hem van een Tekst dan wel een concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of de Tekst volgens de Overeenkomst is geschreven c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Liselore.online daarvan binnen deze termijn per e-mail in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Tekst aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever de Tekst als definitief aanvaardt.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds de geschreven definitieve Tekst en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Opdrachtgever geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Tekst hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Tekst als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Liselore.online onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Liselore.online mondeling en gemotiveerd kenbaar te maken en dit vervolgens binnen twee werkdagen aan Liselore.online Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Liselore.online ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Liselore.online ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Liselore.online te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of gemotiveerd klaagt, vloeit er voor Liselore.online uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een Consument jegens Liselore.online kan doen gelden.

ARTIKEL 10. | DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Een Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd, bij gebreke waarvan de Duurovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.
 2. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van die bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in lid 3 tijdig is opgezegd.
 3. Een Duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch nimmer eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 4. Liselore.online is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Liselore.online zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Liselore.online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Liselore.online bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Liselore.online is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Liselore.online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Liselore.online in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Liselore.online gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Liselore.online uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Liselore.online ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Liselore.online de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Liselore.online vermeldt naast de toepasselijke prijs, tevens de hoogte van de eventuele kilometervergoeding die aan de Opdrachtgever wordt doorberekend. Liselore.online rekent deze kilometervergoeding over de gereden kilometers na een reistijd van 15 minuten (normale snelheid en snelste route) van en naar het vestigingsadres van Liselore.online. De kilometervergoeding over de heen- en terugreis wordt dan ook afzonderlijk berekend. In geval een kilometervergoeding in rekening wordt gebracht, wordt na de bedoelde 15 minuten tevens het gebruikelijke daarvoor door Liselore.online gehanteerde uurtarief als reistijd aan de Opdrachtgever doorberekend.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Liselore.online vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Liselore.online gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling dan wel betaling in al dan niet gelijke termijnen van de Opdrachtgever te vorderen. In geval van een Duurovereenkomst zal Liselore.online de Opdrachtgever maandelijks factureren. In geval van een training is de volledige overeengekomen prijs in elk geval bij totstandkoming van de Overeenkomst opeisbaar.
 4. Liselore.online is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Liselore.online.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Liselore.online op de factuur vermelde termijn. Liselore.online hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aan- of vooruitbetaling.
 6. Liselore.online is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg staat.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Opdrachtgever een Consument is.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Liselore.online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
  • onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
  • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede;
  • een andere omstandigheid die niet aan Liselore.online kan worden toegerekend.
 2. In het kader van het schrijven en leveren van Teksten is de Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de zoektermen. Liselore.online verbindt zich er slechts toe de Opdrachtgever te informeren over de naar haar oordeel meest geschikte zoektermen. Bij vaststelling van dit oordeel is eveneens slechts sprake van een inspanningsverbintenis.
 3. In geval in het kader van het schrijven en leveren van Teksten uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat deze tevens door Liselore.online op de website van de Opdrachtgever worden geplaatst, verleent de Opdrachtgever Liselore.online impliciete toestemming wijzigingen in het CMS van die website aan te brengen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor risico van de Opdrachtgever. Liselore.online draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.
 4. Liselore.online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Liselore.online is gebeurd.
 5. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Liselore.online, op welke wijze dan ook, goederen beschikbaar stelt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Liselore.online in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 6. Liselore.online is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 7. Liselore.online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Liselore.online is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Liselore.online in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Liselore.online aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Liselore.online toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Liselore.online aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Liselore.online te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Liselore.online hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Liselore.online ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Liselore.online is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Liselore.online betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden als uitgangspunt genomen.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Liselore.online één jaar.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Liselore.online van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Liselore.online toerekenbaar is. Indien Liselore.online uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Liselore.online zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Liselore.online, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Liselore.online en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Liselore.online behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Liselore.online geschreven Teksten, maar ook van trainingscontent en door haar verstrekte adviezen, blijft bij Liselore.online rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Liselore.online.
 2. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Liselore.online het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Liselore.online aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.